โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์

เมื่อ: พุธ, มี.ค., 2015

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์

150318-4-1

สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอสะบ้าย้อย จัดอบรมประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  โดยได้รับเกียรติจาก ปราชญ์สหกรณ์และนายวัลลภ  สุขมี  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  94  คน ในวันที่  12  มีนาคม  2558  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด

150318-4-2 150318-4-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์