สมเด็จพระเทพฯ เสด็จติดตามผลการพัฒนาเสริมสร้างชีวิต

เมื่อ: พุธ, ก.พ., 2015

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จติดตามผลการพัฒนาเสริมสร้างชีวิต

150225-14-01

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.58 เวลา 13.36 น. สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ นักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อให้บุตรหลานของราษฎรในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับในระดับประถมศึกษา เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2520 ต่อมาได้รับพระราชทานเงินก่อสร้างอาคารเรียนถาวร พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และดำเนินงานโครงการพระราชดำริ   8 โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันมีนักเรียน 118 คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย-มุสลิม เน้นการบริหารจัดการโดยนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และจัดสอนพิเศษหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมทั้งกิจกรรมเข้าค่ายติวเข้มก่อนสอบ ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนการสอบเอ็นที ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาใช้บริการ  ในปีที่ผ่านมา นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาการประเภทคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับเครือข่ายในอำเภอสะเดาและเขตการศึกษาเขต 3 จังหวัดสงขลา

150225-14-13

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตดีตามเกณฑ์ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ ร่วมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทาสีอาคารเรียน ตัดหญ้า และสร้างฐานค่ายลูกเสือ รวมทั้งบริจาคเงินสมทบทุนสร้างถนนภายในโรงเรียน  นอกจากนี้ ยังมีการสอนหลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในทุกชั้นเรียน รวมทั้งมีปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา มาช่วยฝึกอบรมอาชีพเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านที่สนใจ ได้เรียนรู้การแปรรูปและถนอมอาหาร และทำขนม เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพภาคเรียนละ 2 ครั้ง ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ พร้อมทั้งทรงรับผู้ป่วยที่ครอบครัวยากจนไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จติดตามผลการพัฒนาเสริมสร้างชีวิต