กอ.รมน. จ.สงขลา จัดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชน ปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี

เมื่อ: พุธ, ม.ค., 2015

กอ.รมน. จ.สงขลา จัดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชน ปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี

150128-3-5

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.58 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สงขลา จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ และโครงการประดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงใน จ.สงขลา ในการปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านการปฏิรูปกิจการและการประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ และ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ

150128-3-9

ทั้งนี้ ทางตัวแทนสื่อมวลชนใน จ.สงขลา ได้สะท้อนมุมมอง และแสดงความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปสื่อ โดยจะต้องมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และจะต้องไม่มีการคุกคามสื่อ ขณะเดียวกันจะต้องกำหนดกรอบการทำงาน และบทบาทของสื่อทุกแขนงให้ชัดเจน ไม่ตกอยู่ภายในใต้การครอบงำของฝ่ายการเมือง หรือนายทุน เพื่อความเป็นกลาง และสามารถสะท้อนปัญหาของประเทศ และประชาชนได้อย่างเต็มที่ในทุกๆ เรื่อง

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กอ.รมน. จ.สงขลา จัดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชน ปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี