Open House HU & Hatyai Fair 2015

เมื่อ: พฤหัส, ม.ค., 2015

Open House HU & Hatyai Fair 2015

150122-6-02

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 มหกรรมงานวิชาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาในภาคใต้ ได้มีเวทีประลองความสามารถทางวิชาการ  ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษากว่า 700,000 บาท พร้อมกิจกรรมด้านวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจากนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

150122-6-01

งาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 เป็นโครงการที่ม.หาดใหญ่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนถนัด โดยมีรางวัลเป็นโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 700,000 บาท

150122-6-21

งาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 แบ่งกิจกรรมด้านวิชาการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การแข่งขันทางวิชาการและทักษะพิเศษ อาทิ การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  การแข่งขันตอบปัญหา  การประกวด Business Concept ครั้งที่ 1 การประกวดดนตรีและร้องเพลง  2) การบรรยายพิเศษ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทางเลือกเศรษฐกิจไทยทศวรรษหน้า”  การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบไหนที่คนไทยต้องการ”  การเสวนาและ Workshop เรื่อง “Techniques / Digital Media in Teaching English”  3) การสาธิตและการออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ  และ 4) การมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ พระสุเทพ  ปภากโร ได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 6 สาขาส่วนภูมิภาค นายแพทย์นิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต ได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 6 สาขาส่วนท้องถิ่น และนายนิเวศน์ ศิริไชย ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภาคใต้  ระดับ SMEs ครั้งที่ 5 นอกจากนี้ยังมีโครงการติวนี้เพื่อน้อง โดยอาจารย์ภูมิเทพ คลังอุไร (ทีมวิชาการพระตะบอง) ให้แก่นักเรียนที่สนใจโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

Open House HU & Hatyai Fair 2015