สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่บุคลากรชุดใหม่

เมื่อ: อังคาร, ม.ค., 2015

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่บุคลากรชุดใหม่

150113-2-1

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนใหม่  โดยกำหนดระยะเวลา 5 ปี

150113-2-2

และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดใหม่ ทั้ง 7 คนแล้ว นำโดย 1.คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย (ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)  2.คุณไกรสีห์ กรรณสูต (กรรมการกำกับกิจการพลังงาน) 3.คุณดวงมณี โกมารทัต (กรรมการกำกับกิจการพลังงาน) 4.คุณปัจจิมา ธนสันติ (กรรมการกำกับกิจการพลังงาน)  5.คุณวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ (กรรมการกำกับกิจการพลังงาน)  6.คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ (กรรมการกำกับกิจการพลังงาน) 7.คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล (กรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่บุคลากรชุดใหม่