วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 57

เมื่อ: พุธ, ต.ค., 2014

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 57

141022-2-1

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.39 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคส่วนและกลุ่มพลังมวลชน และผู้สูงอายุจาก 23 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

141022-2-2

การประกอบพิธีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 21 รูป บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ในเวลา 07.00 น. จากนั้น เวลา 09.00 น. เป็นพิธีถวายราชสักการะ ด้วยเครื่องราชสักการะซึ่งเป็นพานดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายราชสดุดี จากนั้น เวลา10.30 น. เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบริจาคโลหิตของนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อยู่อย่างมีความสุขในวัยผู้สูงอายุ” โดย นายวิชม ทองสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดความดี เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ตามแนวทางการพัฒนานักศึกษา โดยใช้ระบบครอบครัวภายใต้โครงการ “ภายใต้รั้ว ครอบครัวเดียวกัน” เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้มีอัตลักษณ์ คือ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี มีความสุข และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน เป็นกิจกรรมที่นำเสนอ ผลงานความดี ของสมาชิกในครอบครัวที่ได้ดำเนินการมาตลอดทั้งปี มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบรางวัล และเกียรติบัตร และของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี จำนวน 11 คน  ที่มีอายุตั้งแต่ 100 ถึง 105 ปี

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 57