สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลดีเด่นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ระบบฐานข้อมูลเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ”

เมื่อ: ศุกร์, ก.ย., 2014

สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลดีเด่นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ระบบฐานข้อมูลเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ”

140926-5-1

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน2557 และได้รับรางวัลผลงานวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น   เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรับรองการให้บริการวัคซีนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล กล่าวว่า เนื่องจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ นครเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นกิจกรรมที่สำคัญของชาวมุสลิม  ในประเทศไทยจะมีชาวมุสลิมจำนวน 12,000 คน เดินทางไปเพื่อทำกิจกรรมดังกล่าวทุกปี  ซึ่งก่อนเดินทาง กรมควบคุมโรค กรมศาสนา และประเทศซาอุดิอาระเบีย  ได้มีข้อกำหนดด้านสุขภาพที่สำคัญ คือ ผู้เดินทางทุกคนต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและโรคไข้หวัดใหญ่ และจะต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดเหลือง (สมุดรับรองการได้รับวัคซีน)   ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค  ซึ่งที่ผ่านมาการลงบันทึกต้องใช้วิธีการเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษทำให้ไม่ได้มาตรฐาน อ่านยาก โอกาสผิดพลาดสูงมาก ข้อมูลที่ต้องบันทึกมีจำนวน 18 รายการ ได้แก่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชนิดของวัคซีน วันรับบริการ วันหมดอายุ ฯ

ระบบฐานข้อมูลเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรับรองการรับวัคซีนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มารับบริการวัคซีนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน   ลดภาระเจ้าหน้าที่  และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปสู่การวางแผนการใช้วัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการเริ่มโดยการประสานขอรายชื่อผู้เดินทางฯ จากกรมศาสนา ซึ่งจะมีอยู่แล้วในระบบข้อมูลประกอบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขหนังสือเดินทาง  เชื่อมโยงกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดทำขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดชนิดของวัคซีน Lot.number  วันรับวัคซีน วัน Certificate valid  วันหมดอายุ  อยู่แล้ว  เมื่อประชาชนมารับบริการวัคซีน  ก็จะตรวจสอบข้อมูล ให้บริการวัคซีนและพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนลงไปในระบบเพียงอย่างเดียว ข้อมูลทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้น  ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและสั่งพิมพ์  ผู้ให้บริการเซ็นชื่อ ประทับตรา  ผู้รับบริการเซ็นชื่อในสมุด เป็นอันจบกระบวนการ

และหลังจากดำเนินการ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดเหลือง  จำนวน 564 เล่ม ไม่พบข้อผิดพลาดในแต่ละรายการ  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดโดยการสัมภาษณ์  พบว่า พึงพอใจมาก ที่สามารถการลดเวลาและภาระงาน จากระบบเดิมที่ต้องบันทึกโดยเจ้าหน้าที่  ที่มีประสบการณ์ใช้เวลาเล่มละ 10 นาที  มีสมุดเหลืองผิดพลาดที่ต้องทำลายประมาณร้อยละ 15.0 ซึ่งต้องขออนุมัติในการทำลาย เนื่องจากเป็นเอกสารราชการ  บางโรงพยาบาลต้องลงบันทึกวันละ 200 เล่ม  เจ้าหน้าที่รู้สึกเหนื่อยล้าเนื่องจากต้องใช้สมาธิในการเขียนมาก  สำหรับวิธีการนี้พบว่าใช้เวลาเพียงเล่มละ1-2นาทีสามารถให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ดำเนินการด้วยตนเองได้รูปเล่มที่ออกมาได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนระดับจังหวัด/เขต ได้ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางในการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศควรมีการเพิ่มชนิดของวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบข้อมูล  เช่น ไข้เหลือง  อหิวาตกโรค เพื่อให้ได้การบันทึกเอกสารที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย และ ควรขยายผลไปใช้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกสมุดรับรองการให้บริการวัคซีนผู้เดินทางไปต่างประเทศทุกหน่วยงาน  หากหน่วยงานใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์  074-336079-80 ต่อ 17

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลดีเด่นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ระบบฐานข้อมูลเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ”