พระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อ: พฤหัส, ส.ค., 2014

พระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตร

140814-2-1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ประกอบด้วยศาสตราจารย์เดชา วราชุน ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, นายอำนาจ นุ่นเอียด ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์, นายเอนก แซ่ตั้ง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

140814-2-2

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล ด้วยการจัดตั้งวิทยาเขตสตูล เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ องค์ความรู้ด้านต่างๆ ของประเทศประชาคมอาเซียน ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตร