ประชุมสภาทม.หัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

เมื่อ: จันทร์, ส.ค., 2014

ประชุมสภาทม.หัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

140804-11-1

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 57 นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 พร้อมด้วย นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาลฯ นายนิด สุขศิริ เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 3 เขต โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ และ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้เสนอญัตติต่อที่ประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบญัตติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15) และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการประชุม  ในวาระแรก ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ

140804-11-2

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 57 จากนั้นได้มีพิจารณาญัตติสำคัญต่างๆ ดังนี้

  • ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ เพื่อให้มีรายการถูกต้องตามรายละเอียดโครงการก่อสร้างที่ได้ทำการปรับปรุง เนื่องจากรูปแบบเดิมไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
  • ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ชำรุดเสื่อมสภาพให้มีสภาพดี ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
  • ญัตติเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2554 – 2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับ พ.ศ. 2558 – 2561 เพื่อให้การตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน คือ นางสาวธัญญาพร น้ำตั๊ว นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ และ นายวิชิต วงศ์บุตร นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

140804-11-3

สำหรับในวาระอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้ง 3 เขต อภิปรายความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ การจัดการผังเมืองรวมหัวหินที่ไม่เป็นระเบียบ, การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ เช่น เทปูนบนพื้นผิวสนามให้เรียบเสมอกัน การดำเนินการติดมู่ลี่กันแดดและกันสาด, การปรึกษาหารือเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ป่า 87 ที่ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่, การปรับปรุงพื้นถนนซอยโรงเหล็ก, การแก้ไขปัญหาจราจร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประชุมสภาทม.หัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557