อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดชายแดนใต้”

เมื่อ: จันทร์, ส.ค., 2014

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดชายแดนใต้”

140804-3-1

เช้าวันนี้ (4 ส.ค.57) ที่โรงแรม บีพี สมิหลาบีช  อำเภอเมืองสงขลา เวลา 09.00 น. นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับบุคลากรภาครัฐ 5 จังหวัดชายแดน โดยมี ดร.ชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวรายงาน

140804-3-2

ดร.ชุติมา หาญเผชิญ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรในส่วนภูมิภาค  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกระบวนการทำงานในระยะแรก เป็นการวิจัยสำรวจข้อมูลเพื่อหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และในระยะที่ 2 เป็นการดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นมาจากความต้องการของบุคลากรภาครัฐจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล และปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับอาเซียน และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและที่ดีต่อเพื่อนบ้านอาเซียน โดยร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อรองรับอาเซียนและเสริมสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้เวลาดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน

140804-3-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดชายแดนใต้”