ม.หาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่รองรับ AEC

เมื่อ: จันทร์, ส.ค., 2014

ม.หาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่รองรับ AEC

140804-2-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “ปีการศึกษา 2557 นี้ ม.หาดใหญ่พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่หลายสาขาวิชา ได้แก่  หลักสูตรครู 5 ปี ใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรรองรับอาเซียนอีก 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา) และระดับปริญญาเอกอีก  1หลักสูตรคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ”

อธิการบดี ม.หาดใหญ่กล่าวเสริมว่า “จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ผ่านมา ม.หาดใหญ่มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 ถือเป็นผลประเมินใน “ระดับดีมาก” จึงเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพการศึกษาว่าทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน อีกทั้งมีรางวัลนักศึกษามากมายเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าทุกหลักสูตรของ   ม.หาดใหญ่สามารถหล่อหลอมบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีตรงตามปรัชญา “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่รองรับ AEC