นิพนธ์ทำ MOU สปสช. ดูแลกองทุนฟื้นฟูฯ เชื่อมโยงระบบบริการทั้งจังหวัด

เมื่อ: ศุกร์, ก.ค., 2014

นิพนธ์ทำ MOU สปสช. ดูแลกองทุนฟื้นฟูฯ เชื่อมโยงระบบบริการทั้งจังหวัด

140711-4-1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา กำหนดลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยงานบริการ สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาระบบฟื้นฟูฯ ของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดให้สามารถบริการพร้อมอุปกรณ์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งพัฒนารูปแบบการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพได้ทั้งในระดับชุมชนและในครอบครัว และสามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการได้ทั้งจังหวัดโดยส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรในภาพรวมและองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในระยะยาว

140711-4-3

ทั้งนี้ สปสช. เขต 12 สงขลา ได้ให้การสนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูฯ ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูฯ ในรอบปีงบประมาณนั้นๆ พพร้อมจัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสำนักงานกำหนดในแต่ละปี และ อบจ.สงขลาจะสมทบเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ ในสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่สำนักงานจัดสรรให้ในแต่ละปี โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ เขต 12 สงขลา เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อบจ. สงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด ดังกล่าว จะได้รับความสำเร็จ และไม่มีอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามภารกิจที่ตกลงกัน โดย อบจ.จะเริ่มดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2558

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

นิพนธ์ทำ MOU สปสช. ดูแลกองทุนฟื้นฟูฯ เชื่อมโยงระบบบริการทั้งจังหวัด