สำนักงาน กสทช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องการแจกคูปอง โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เมื่อ: เสาร์, ก.ค., 2014

สำนักงาน กสทช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องการแจกคูปอง โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

140705-2-5

วันนี้ (5ก.ค. 57) สำนักงาน กสทช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสมบัติ ลีลาพตะ ผอ.สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รก.รสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และนายพสุ ศรีหิรัญ  ผอ.สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยมีประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

โดยประเด็นสำคัญที่จะนำมารับฟังความคือ 1.จำนวนครัวเรือน 2.ราคาคูปอง ว่าจะเป็นเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นต่ำ 690 บาทหรือสูงกว่านั้นได้ 3.วงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนฯ ทั้งหมด และกระบวนการแจกคูปอง4.คูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ช่วงแรกจะเป็นการเล่าให้ประชาชนทราบโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

140705-2-4

การดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งหมดนี้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยสำนักงานฯ จะนำความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับ มาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุงโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สาธารณชน โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนจะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจรณาเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่เหลืออีก 2 ครั้ง จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 57 จ.ขอนแก่น และวันที่ 10 ก.ค. 57 กรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีที่สำนักงาน กสทช. จึดขึ้นแล้ว ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งมายังอีเมล์ hearing.dtv@nbtc.go.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2278 5493 หรือส่งด้วยตนเอง ที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาคารมนริริน ชั้น 5 โซน C ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซอง เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่อยู่ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 วงเล็บมุมซองว่า แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สำหรับความคิดเห็นที่ส่งมาทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สำนักงาน กสทช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องการแจกคูปอง โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล