ทิศทางการปฏิบัติราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อ: พุธ, มิ.ย., 2014

ทิศทางการปฏิบัติราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

140625-4-01

วันนี้ (25มิ.ย.57) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการศึกษาในทิศทางการปฏิบัติราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยมีผู้บริหารการศึกษาจากหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 300 คน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายในการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจด้านการจัดการศึกษาของประเทศและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาการศึกษา พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ของ คสช. โดยมีแนวทางในการบริหารการศึกษา ใน Road Map ที่ 1 ( ระยะ 4 เดือนแรก) โดยการเร่งปรับหลักสูตรประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง พร้อมแยกหลักสูตรพลเมืองออกจากวิชาสังคมศึกษาอย่างชัดเจน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการเสริมกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การออกไปทัศนศึกษายังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การเน้นปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ได้รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อาจคิดต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสมานฉันท์ปรองดอง นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัย การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยจะมีการนำร่องแนวนโยบายดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานี้

140625-4-02

นอกจากการมอบนโยบายการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ล้ว ยังมีการชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2557-2558 โดย ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทิศทางการปฏิบัติราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ