โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร

เมื่อ: จันทร์, มิ.ย., 2014

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร

140616-9-1

นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานครบวงจรขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการบริการสุขภาพแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค ทั้งเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังและเป็นการขยายบริการสาธารณสุขพื้นฐานสู่ประชาชน ส่งเสริมการบริการเชิงรุก และเพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กำหนดจัดโครงการขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

140616-9-2

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานครบวงจร