แถลงข่าวเปิดตัว Hatyai Philharmonic Orchestra

เมื่อ: จันทร์, มิ.ย., 2014

แถลงข่าวเปิดตัว Hatyai Philharmonic Orchestra

140609-5-1

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดตั้งวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า (Hatyai Philharmonic Orchestra) โดยมีนายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนายเอกรัฐ ศรีสว่าง รองหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมแถลงข่าวเปิดวงออร์เคสตร้าของหาดใหญ่ หวังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมทางดนตรีสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

140609-5-2

นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวงว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เห็นความสำคัญของดนตรีที่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการจรรโลงจิตใจและมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนประเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาฝีมือนักดนตรีหาดใหญ่และภาคใต้ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ดังนั้นวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้าจึงมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในระดับนานาชาติอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ต้องการพัฒนาอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมในเวลาว่างที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่หมกมุ่นกับยาเสพติดและความรุนแรงอันเป็นภัยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

140609-5-3

ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อมในการช่วยสนับสนุนวงหาดใหญ่ฟีลฮารโมนิกออร์เคสตร้า ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นวงที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในระดับประเทศด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากรทางดนตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดตั้งวงดนตรีประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการจัดแข่งขันดนตรี HATYAI MUSIC AWARDS อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อมและรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพวัฒนธรรมด้านดนตรีของอำเภอหาดใหญ่ให้มีมาตรฐานสู่สากลถือเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

140609-5-8140609-5-4

นายเอกรัฐ  ศรีสว่าง รองหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และเป็นผู้จัดการวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า กล่าวว่า วงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า เน้นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ในหาดใหญ่ให้มีความสามารถและศักยภาพทางดนตรี เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกวง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมั่วไปในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจในกิจกรรมดนตรีประเภทวงออร์เคสตร้า เข้าร่วมสมัครและคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเป็นสมาชิกวงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ 70 จำนวน 70-80 คน และจากการคัดเลือกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 40 คน โดยผู้สนใจยังสมารถติดต่อเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวงได้ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเราจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และในเดือนธันวาคมนี้เราจะจัดแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีแผนในอนาคตที่จะจัดแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศอีกด้วย เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองหาดใหญ่ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางดนตรีในระดับนานาชาติให้กับนักดนตรีของวง โดยคาดว่าเมื่อวงมีความพร้อมระดับหนึ่งจะจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

140609-5-6 140609-5-5 140609-5-7

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

แถลงข่าวเปิดตัว Hatyai Philharmonic Orchestra