ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557

เมื่อ: เสาร์, พ.ค., 2014

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557

140531-3-1

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมี นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายนิด สุขศิริ เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 3 เขต และ คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี พร้อม หัวหน้าส่วนการบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมประชุม

ในวาระแรก ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 57 จากนั้นได้มีการพิจารณาญัตติสำคัญต่างๆ ดังนี้

การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และประชาคมเมืองเทศบาล เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสันทัต สุขศรี, นางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ, นายชีพ สุกสีคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน ได้แก่ นายอุดม ดวงแข, นายสุนธี เทียมทัด, นายธงชัย เพ็ชรสงคราม ประชาคมเมืองเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 2 คน ได้แก่ ร.ต.สุดยอด เอี่ยมสำอางค์, นางสาววีรานันท์ ฮึกหาญจิรโรจน์

140531-3-2

จากนั้น ได้พิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ชำรุดให้มีสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ยังได้อภิปรายเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองหัวหิน เช่น ปัญหาการ ทิ้งขยะในที่สาธารณะ, การลุกล้ำที่สาธารณะ, ถนนบริเวณหัวหินซอย 6 ที่มีสภาพชำรุดต้องการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข, การลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันบริเวณชุมชนหัวดอน และชุมชนตะเกียบ เพื่อเตรียมการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งคณะผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหา พร้อมจะหาแนวทางการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557