ม.หาดใหญ่ จับมือสถาบันเวียดนาม ให้ทุนฯ แลกเปลี่ยน

เมื่อ: พุธ, พ.ค., 2014

ม.หาดใหญ่ จับมือสถาบันเวียดนาม ให้ทุนฯ แลกเปลี่ยน

140507-6-9

ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เยี่ยมชมและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 สถาบันการศึกษาของประเทศเวียดนาม ได้แก่ NGUYEN  TAT THANH UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านการเรียนการสอนร่วมกัน  และ DONG AN POLYTECHNIC สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม  ในความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  อุตสาหกรรมบริการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเวียดนามที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม  โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ณ  นครโฮจิมินห์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เมื่อวันก่อน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่ จับมือสถาบันเวียดนาม ให้ทุนฯ แลกเปลี่ยน