จ.สงขลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล

เมื่อ: พุธ, พ.ค., 2014

จ.สงขลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล

140507-5-2

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 ให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ  เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และทำงานในเรือประมง เพื่อจับสัตว์น้ำทางทะเลกับนายจ้างอยู่แล้ว ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล  รวมถึงจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  และเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง

140507-5-4

โดยเช้าวันนี้ (7 พ.ค. )  ที่บริเวณ ท่าเทียบเรือสถานีตำรวจน้ำ 1 กองบังคับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา โดยศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ  ตำรวจน้ำ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสงขลา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล โดยในช่วงเช้านี้มีผู้ประกอบกิจการประมงนำแรงงานต่างด้าวมายื่นแบบแสดงความต้องการแรงงานต่างด้าว และ บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล   จำนวน   3   ลำ โดยแรงงานต่างด้าวทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ ที่โรงพยาบาลของรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด   ทั้งนี้ ขอให้ นายจ้าง ผู้ประกอบกิจการเรือประมงทุกลำ ในจังหวัดสงขลา  มาแสดงความจำนงยื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม   2557  และ ขอรับใบอนุญาตทำงาน ได้ที่ศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 074-322134  หรือ 081-7382326    ในวันและเวลาราชการ   ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลายื่นจดทะเบียนที่กำหนด ในวันที่  31  พฤษภาคม  2557  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกตรวจติดตามตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงทะเล  ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการประมงรายใดละเลย ไม่มาขอยื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จ.สงขลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล