ทม.ควนลัง “การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2557”

เมื่อ: อังคาร, เม.ย., 2014

ทม.ควนลัง “การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2557”

140429-7-1

เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 2/2557 เพื่อให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชนปี 2557 โดยมีนายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนได้นำเสนอความคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนที่ต้องการให้ทางเทศบาลเมืองควนลังแก้ไขเป็นการเร่งด่วน โดยได้มีการตอบข้อซักถามปัญหาดังกล่าวและเทศบาลเมืองควนลังจะดำเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

140429-7-2 140429-7-3 140429-7-4

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทม.ควนลัง “การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2557”