กกต.สงขลา แจ้งการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

เมื่อ: พฤหัส, มี.ค., 2014

กกต.สงขลา แจ้งการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

140306-1-1

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  แจ้งว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 นั้น โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ ในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557   พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้  ทั้งนี้ ได้กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

140306-1-3

นอกจากนี้ในส่วนของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (23-29 มีนาคม 2557) หรือ หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (31มีนาคม-6 เมษายน 2557) โดยใช้แบบ ส.ว.28 หรือ ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ซึ่งต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยยื่นหนังสือได้ 3 วิธี ประกอบด้วย การยื่นด้วยตนเอง หรือ การทำเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือ การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 0-7432-6014

140306-1-2

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กกต.สงขลา แจ้งการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า