จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการ “ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” ในพื้นที่ อ.ระโนด

เมื่อ: พุธ, มี.ค., 2014

จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการ “ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” ในพื้นที่ อ.ระโนด

140305-4-1

ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง เช้าวันนี้ (5 มี.ค.) นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะโครงการ ” ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” ในพื้นที่  อ.ระโนด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการระดับจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้นำพระราชดำริเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ไปประยุกต์พัฒนาเป็นโครงการ ” ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 เน้น ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ใช้ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างรู้ค่า และทำให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยใช้กระบวนการ เกษตรแบบผสมผสาน และ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีอยู่ดั้งเดิม ตามโครงการนี้ นา1 ไร่ จะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1 คันนา กว้าง 1.5 เมตร ใช้ปลูกพืช อาทิ พริก มะนาว มะรุม เป็นต้น หรือผักสวนครัวทุกชนิดที่กินได้ เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร ,ส่วนที่ 2 ร่องน้ำ เพื่อทำประมง เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ เลี้ยงหอย มูลสัตว์ทั้งหลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยแก่นาข้าว, ส่วนที่ 3 พื้นที่ปลูกข้าว, ส่วนที่ 4 พื้นที่เลี้ยงเป็ดไข่ ปล่อยให้เป็ดไข่หาอาหารจากแปลงนาได้ 

สำหรับจังหวัดสงขลาได้มีการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ในพื้นที่ของ ตำบลบ้านขาว และ ตำบลตะเครียะ อ.ระโนด ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ ประชาชนทำนาอยู่ก่อนแล้ว และได้ประยุกต์โครงการ  ” ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร นอกเหลือจากการทำนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  และในวันที่ 10 เมษายน 2557 จะมีการตรวจนิเทศการดำเนินโครงการฯ โดยคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการ “ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” ในพื้นที่ อ.ระโนด